๑๖๓. สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซค์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๐๔ กันยายน ๒๕๖๕

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครฯบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕'๖๕ ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดระยะเวลาที่รับสมัครแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีระยะเวลายื่นใบสมัครเพิ่มมากขึ้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยสามารถส่งใบสมัครได้

ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงเชิญชวนองค์กรสมาชิก สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซค์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซค์กรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โทรศัพท์หมายเลข  ๒๖๕๔ ๖๗๕

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด